Skip to content

Algemene voorwaarden BV Studio Disfruta

Deze website is eigendom van Studio Disfruta BV.

 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

 

1.Workshops

Inschrijvingsvoorwaarden 

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen. Door u in te schrijven geeft u aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.   

 

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven verloopt enkel via de website.

Inschrijving  gebeurt in volgorde van binnenkomen en geldt voor de hele cursus/workshop. Voor gevorderde cursussen is een expliciete goedkeuring nodig. Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging per e-mail met instructies voor betaling. Als een cursus of workshop volzet is, komt u automatisch op de wachtlijst. Mocht er een plaats zijn vrij gekomen, neemt Studio Disfruta zo snel mogelijk contact met u op. De wachtlijst van een cursus of workshop vervalt bij aanvang van de desbetreffende cursus of workshop. 

De mensen op de wachtlijst zullen in de mate van het mogelijke gecontacteerd worden bij een herhaling van de cursus, maar krijgen geen voorrang .

 

Betaling 

De deelnemer dient het gehele bedrag te betalen via overschrijving tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. 

Indien het bedrag niet betaald is binnen de 3 werkdagen, kan Studio Disfruta de inschrijving annuleren. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld door Studio Disfruta ontvangt u een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als betalingsbewijs. 

Indien u een factuur wenst, kan dit via e-mail aangevraagd worden ná betaling. Vermeld bij aanvraag duidelijk uw naam, adres en BTW nummer. De factuur wordt opgestuurd bij aanvang van de cursus.

 

Annulatievoorwaarden 
Annulering workshop door deelnemer

Bij annulatie door de deelnemer tot 4 weken op voorhand of bij een succesvolle vervanging,  wordt een bijdrage in de administratiekosten gelijk aan 20 euro afgehouden van het inschrijvingsgeld. Ingeval van annulering wordt het saldo teruggestort.

Bij latere annulering tot 1 week (7 kalenderdagen) op voorhand, wordt 50% van het inschrijvingsgeld, teruggestort (tenzij een vervanger wordt aangebracht, dan betaalt de deelnemer slechts 20 euro administratiekost)

Bij last minute annulatie, dus minder dan een week op voorhand, kan geen cursusgeld meer terugbetaald worden, tenzij een vervanger wordt aangebracht. 

Studio Disfruta werkt met wachtlijsten en zal er altijd alles aan doen om een vervanger te vinden maar kan dat niet garanderen. 

Ingeval van gevorderde cursussen, behoudt Studio Disfruta zich het recht voor om een voorgestelde vervanger te weigeren indien deze niet de noodzakelijke ervaring en kennis heeft.

 

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door Studio Disfruta 

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het cursusgeld integraal terugbetaald

Studio Disfruta kan, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren. 

Bij ziekte of verhindering van een docent kan Studio Disfruta een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.   

Terugbetaling gebeurt altijd op het rekeningnummer waarvan werd gestort en kan nooit in cash geld gebeuren.

  

Verloop workshop:
Geschikte kledij

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Studio Disfruta is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Deelnemers worden verwacht zelf oude kleding of een schort mee te nemen en aan te trekken.

Klank- en beeldopnames

Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten door Studio Disfruta zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Foto’s mogen genomen worden en gedeeld worden op sociale media mits kennisgeving aan en vermelding van de officiële communicatiekanalen van Studio Disfruta.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen niet gebruikt worden op social media, tenzij met schriftelijke toestemming van Studio Disfruta. 

Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Studio Disfruta het recht alle beeldmateriaal gemaakt door een van de medewerkers van Studio Disfruta voor PR doeleinden te gebruiken. Deelname aan activiteiten staat gelijk met toestemming aan Studio Disfruta om beelden te gebruiken.

 

Overig 

Studio Disfruta behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft Studio Disfruta het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug. In alle gevallen waarin deze Inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien beslist Studio Disfruta. Op al onze cursussen en workshops zijn onze Studio Disfruta inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Inschrijvingsvoorwaarden.

 

2.Webshop 

 

Artikelen op maat

Er wordt duidelijk aangegeven dat het product dat klant wenst aan te kopen op bestelling met de hand gemaakt wordt en desgevallend nieuw wordt gemaakt op bestelling waardoor het kan verschillen met de afbeelding op de website.

Het is steeds mogelijk dat er kleine verschillen merkbaar zijn qua kleur of afmetingen. Dit is eigen aan handwerk en kan geen aanleiding geven tot prijsaanpassing of annulering van de aankoop. Om dezelfde reden kan er ook geen terugname gebeuren.

 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Online aankopen

De klant doet zijn aankoop via onze website. Er zal een mail gegenereerd worden naar studio Disfruta met hierin een aankoopbevestiging. Door studio Disfruta zal mail teruggestuurd worden met juiste bankgegevens voor betaling. Van zodra betaling in orde is, wordt het product opgestuurd of kan het opgehaald worden.

Studio Disfruta is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten worden bepaald door BPOST naargelang het bestelde gewicht en grootte.

Kunstobjecten en fragiele werken kunnen wel besteld of gereserveerd worden maar worden niet geleverd. Deze zijn enkel af te halen bij Studio Disfruta.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Andere landen kunnen geleverd worden na een mailtje en in samenspraak met klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan Studio Disfrutan uiterlijk binnen vijf kalenderdagen na ontvangst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat de klant (of een door hem aangewezen derde partij waar de levering op vraag van de klant gebeurde) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als deze vervoerder van de Klant zelf de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

 

3.Algemene voorwaarden

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, les materialen, verpakkingen, documentatie, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Disfruta of rechthoudende derden. Alle werken die tot stand komen in het kader van workshops, lessen of dienstverlening door Studio Disfruta blijven eigendom van de laatstgenoemde tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals met betrekking tot eigen werk van de deelnemers.

 

Website disclaimer

Alle informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus nooit als een persoonlijk noch professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Studio Disfruta levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. In dergelijk geval zal Studio Disfruta alle redelijke inspanningen leveren om dit recht te zetten.
Studio Disfruta kan evenwel nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, wordt u uitgenodigd om Studio Disfruta te contacteren.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Studio Disfruta geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Studio Disfruta kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Studio Disfruta verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de verhouding tussen partijen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Studio Disfruta hecht belang aan uw privacy en respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Studio Disfruta verwerkt persoonsgegevens op uw aanvraag, aangezien u gebruik maakt van de diensten of gegevens zelf aan Studio Disfruta hebt doorgegeven.

De volgende gegevens worden door Studio Disfruta verwerkt: voornaam, naam,  adres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer.

Deze door u meegedeelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden: verzenden van nieuwsbrieven, opmaken van facturen, verzending bestelde goederen en/of bevestiging van inschrijving.
Studio Disfruta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om deze doelen te realiseren. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Disfruta gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden anders dan aan Studio Disfruta gelieerde ondernemingen. U kan zich hier kosteloos tegen verzetten door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek aan Studio Disfruta.

 

Cookiebeleid

Studio Disfruta kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Covid19 maatregelen

Studio Disfruta doet er alles aan om onze workshops en cursussen in veilige omstandigheden te laten verlopen en wij rekenen daarbij ook op uw medewerking. Veilige afstand, mondmaskers en handhygiëne vormen daarbij de basis. 

Bovenstaande annulatievoorwaarden blijven geldig bij annulatie wegens gevolgen van Covid-19 en bijhorende corona maatregelen zoals deze bijvoorbeeld door de Belgische Staat of lokale besturen kunnen worden getroffen. Hierop bestaat slechts één uitzondering: Kom niet naar een workshop als u zich niet goed voelt en/of symptomen vertoont: Indien u bij de start van een workshop in quarantaine moet wegens een besmetting van een inwonend gezinslid of indien u zelf besmet bent dan betalen we uw inschrijving volledig terug. We vragen hierbij wel een omstandig doktersbewijs.

  

Klachten 

Heb je een klacht over een product, cursus of workshop? Neem dan contact op met Studio Disfruta. Studio Disfruta zal haar best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van enige  betalingsverplichting.   

 

 

Contactgegevens

 

Maatschappelijke zetel:
Langlaarsteenweg 110

2630 Aartselaar
E-mail:
chloesimoens@hotmail.com
Ondernemingsnummer:
BE 0745965335

 

Versie Juli 2021

Op zoek naar een
workshop of les?

Studio Disfruta nieuwsbrief.

Aankondiging workshops, webshop updates en leuke nieuwtjes.

Niet gevonden wat je zocht?

contact us

Studio Disfruta bvba

Langlaarsteenweg 110
2630 Aartselaar 
Belgium

info@medicalartclass.com
+32 (0)498 29 18 98